Latvijas sociologu asociācija

Socioloģija (latīņu: socius — ‘sarunu biedrs’) ir zinātniska mācība par cilvēku sociālo uzvedību, tās izcelsmi, attīstību, organizāciju un institūcijām. Tā ir sociālā zinātne, kas izmanto dažādas metodes empīriskai izpētei un kritiskai analīzei, lai radītu izpratni par cilvēku sociālajām rīcībām, sociālajām struktūrām un funkcijām. Daudzu sociologu mērķis ir veikt izpēti, kuru varētu tiešā veidā pielietot sociālās politikas un labklājības veicināšanai, savukārt citi koncentrējas galvenokārt uz sociālo procesu teorētisku izpratni bez tiešas secinājumu pielietošanas praksē. Izpētes tēmas svārstās no mikrolīmeņa individuālu aģentu mijiedarbes līdz makrolīmeņa sistēmām un sociālajām struktūrām.

Socioloģijas tradicionālās fokusu tēmas ietver sabiedrības noslāņošanos, sociālās šķiras, sociālo mobilitāti, reliģiju, sekularizāciju, likumus, seksualitāti un devianci. Ņemot vērā, ka pilnīgi visas cilvēka darbības jomas ir pakļautas mijiedarbei starp sociālo struktūru un individuāliem aģentiem, laika gaitā socioloģija ir paplašinājusi izpētes fokusu uz veselības, medicīnas, militārajām un soda institūcijām, internetu, kā arī sociālo aktivitāšu lomu zinātnisku zināšanu attīstībā.

Zinātnisko metožu loks arī ir paplašinājies. Sociālie pētnieki izmanto dažādas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Valodniecības un kultūras attīstība 20. gadsimta vidū novedusi pie arvien plašākas interpretatīvās, hermeneitiskās un filozofiskās pieejas sabiedrības analīzei. Pretēji tam, pēdējās desmitgades ir pieredzējušas jaunu izaugsmi analītisku, matemātisku un datorizēti spēcīgu metožu attīstībā, piemēram, aģentu mijiedarbes modelēšanā un sociālo tīklu analīzē.

Latvijas sociologu asociācijas darbības mērķi ir veicināt

  • Latvijas sociologu profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu
  • sociologu sociālo lomu izpildi
  • socioloģijas profesionālās darbības kodeksu ievērošanu
  • socioloģijas prestižu sabiedrībā
  • sabiedrības objektīvu informēšanu par pētījumu rezultātiem
  • Latvijas sociologu līdzdalību starptautiskajās sociologu organizācijās